Bezár

Tudományos Diákkör

palyamunka
TDK pályamunka szabályzat 2017. május 15 előtt

TDK pályamunka szabályzat 2017. május 15 előtt

2014. augusztus 28.
6 perc

Az SZTE Általános Orvostudományi Karán készített TDK pályamunka követelményei, értékelése és szakdolgozatként való elfogadása

I. Általános rész

A tudományos diákköri (TDK) pályamunka olyan önálló alkotás, amely a kötelező tananyagot meghaladva, önképzési céllal, a graduális képzési idő alatt (vagyis az abszolutóriumot megelőzően) készült, ezért a TDK pályamunkához kreditpontok rendelhetők vagy szakdolgozatként (diplomamunkaként) elfogadható. A szakdolgozattá minősítés feltételeit, folyamatát, rendjét a jelen szabályzat III. szakasza, illetve a SZTE Tanulmányi és Vizsgaszabályzat mellékletét képező ÁOK Kari Tanulmányi Ügyrend tartalmazza.

A pályamunka szerzője a tudományos kutatómunkában való aktív, eredményes részvételét már tudományos konferencián személyesen bizonyította. A pályamunka elkészítésével a szerző azt is igazolja, hogy elsajátította és helyesen alkalmazza a tudományos közlés szabályait és etikáját.

A pályamunka beszámolhat a szerző(k) saját kísérletes vizsgálatairól, de lehet esetismertetés (kazuisztika), klinikopatológiai vagy statisztikai-demográfiai munka. Irodalmi összefoglaló nem nyújtható be pályamunkaként. A pályamunka önálló alkotásnak tekintendő, azaz mindenképpen tartalmaz olyan eredményt, mely a szerző(k) közreműködése nélkül nem jöhetett volna létre.

II. A TDK pályamunkákkal kapcsolatos tudnivalók és követelmények

1. A TDK pályamunka fontosabb kötelező formai követelményei megegyeznek a szakdolgozat formai követelményeivel:

A szöveges rész (címlap, rövidítés- és tartalomjegyzék nélkül) terjedelme minimum 25, maximum 50 oldal lehet, ábrákkal és táblázatokkal együtt, de a hivatkozások nélkül. Az oldalszámozást a lap tetején, középen, az élőfej tartalmazza; A/4-es formátum; 1,5-es sorköz; margók: bal oldalon 3,5 cm, alul, felül, jobb oldalon egyaránt 2,5 cm. Betűtípus: Times New Roman, 12-es betűméret.

2. A TDK pályamunka szerkezeti felépítése, tagolása:

Címlap
Tartalma sorrendben az oldal tetejétől következően, középre rendezve (itt 12-esnél nagyobb betűméret megengedett): A pályamunka címe; a szerző(k), évfolyam, csoport; „TDK pályamunka”; témavezető(k) neve, beosztása, tudományos fokozata; a pályamunka elkészítésének helye (Intézet / Klinika és munkacsoport, ha van); „Szeged”; évszám

Rövidítésjegyzék
A címlapot követő oldalon, betűrendben.

Tartalomjegyzék
A következő, új oldal (legfeljebb egy oldal terjedelemben).

Szöveges rész
A pályamunka kövesse a tudományos munkákra jellemző szerkezeti tagolást (az ajánlott terjedelmek zárójelben vannak feltüntetve), tehát külön fejezetekbe legyenek szedve az alábbi címek, sorszámozással:

Összefoglaló (legfeljebb 1 oldal, megegyezhet a TDK konferenciára benyújtott absztrakttal);

Bevezetés;

Célkitűzés (legfeljebb 1 oldal);

Anyagok és módszerek;

Eredmények;

Megbeszélés;

Következtetés (legfeljebb 1 oldal);

Irodalomjegyzék (maximum 50 referencia, egyes sorköz használata megengedett, elkészítéséhez referenciakészítő software használata ajánlott);

Köszönetnyilvánítás (nem kötelező), pályázati támogatás feltüntetése (nem kötelező)

Utolsó lapon

A pályamunka alapjául szolgáló tudományos előadás megnevezése (cím, előadó(k), konferencia helyszíne, időpontja, elért helyezése)

Nyilatkozat, melyben a szerző(k) nyilatkozik a munka eredetiségéről és részletesen leírja, hogy a műben mi a saját tevékenysége, tételesen felsorolja, hogy melyek azok a kísérletek, amelyeket önállóan végzett, és milyen segítséget vett igénybe

Szerző(k), témavezető(k) nevei, aláírásai

Levelezési cím (e-mail)

3. Egyéb formai követelmények

A pályamunkában lévő képek és táblázatok alá kerüljenek az ábramagyarázatok, sorszámozással (12-esnél kisebb betűméret és egyes sorköz használata megengedett)

A pályamunka szövegében képre, táblázatra a sorszámmal hivatkozzon a szerző (pl. 4. ábra, 3. táblázat stb.)

Az irodalmi hivatkozásokat betűrendben (abc), sorszámozva kell megadni

Hivatkozás az irodalomra a szövegben zárójelben történik; egy szerző esetén a szerző vezetékneve, évszám (Abbott, 2005), két szerző esetén a szerzők vezetékneve, évszám (Dore-Duffy és LaManna, 2007), több szerző esetén az első szerző vezetékneve, évszám (Blasiole és mtsai, 2007).
Példák hivatkozásra folyóiratcikk, illetve könyv esetén:
Mathiisen TM, Lehre KP, Danbolt NC, Ottersen OP: The perivascular astroglial sheath provides a complete covering of the brain microvessels: an electron microscopic 3D reconstruction. Glia. 2010; 58:1094-1103.
Franklin KBJ, Paxinos G: The mouse brain in stereotaxic coordinates. Academic Press, San Diego, CA, USA, 1997.


4. A pályamunka beadása

A pályamunkák esetében a szöveges rész legalább 75%-a a hallgató saját munkája kell legyen. A saját/átvett munka arányát a témavezető(k) és a bíráló(k) is ellenőrizheti(k).

Az elkészült TDK pályamunkát bekötve, 2 példányban, magyar vagy angol nyelven lehet benyújtani a


SZTE ÁOK TDK Tanács titkárságára.

( SZTE ÁOK Orvosi Fizikai és Orvosi Informatikai Intézet Titkárság

6720 Szeged, Korányi fasor 9. Tel: +36-62-545-077, Fax: +36-62-545-077 )

A pályamunkák beadási határideje minden évben szeptember 30. napja. Az ettől eltérő határidőket a SZTE ÁOK Dékáni Hivatal minden tanév elején meghirdeti, és közzéteszi a TDK honlapon is.

III. A pályamunkák értékelése és szakdolgozatként való elfogadása

A pályamunkákat tartalmi és formai szempontok szerint a TDK Tanács felkérése alapján két független, az adott témakörben jártas, anonim bíráló véleményezi. A pályamunka pontértéke a két bírálati pontszám átlaga; a két bírálat közötti jelentősen eltér pontozás esetén a dolgozatot harmadik bírálónak kell kiküldeni.

A pályamunka formájára a kötelező előírások ellenőrzésével 5 pont, ezeken túlmenően 5 pont (pl. illusztrációk típusa, megválasztása, elhelyezése, a szöveges tartalmat alátámasztó volta, stb.), azaz összesen 10 pont adható. A tartalmi rész bírálata a tudományos folyóiratok által megkövetelt szempontokat követi. A pályamunka tartalmára 20 pont, vagyis a formai és tartalmi részekre összesen legfeljebb 30 pont adható.

A dolgozatokat 15 vagy a feletti pontszám esetén lehet elfogadhatóként értékelni. A 25-30 ponttal értékelt dolgozatok I. díjat, a 20-24 ponttal értékelt dolgozatok II. díjat, a 16-19 ponttal értékelt dolgozatok III. díjat kapnak. A TDK pályamunkákról a bírálati pontszám alapján sorrend készül, az I. és II. díjjal értékelt pályamunkák szerzői pénzjutalomban is részesülhetnek.

A pályamunka bírálatáról és értékeléséről a szerző(k) a beadási határidőtől számított 60 napon belül értesítést kapnak.

Az elfogadott TDK pályamunka egy példányát az intézet TDK felelőse elhelyezi az intézet/klinika könyvtárában. A nyomtatásban elfogadott változattal megegyező elektronikus formát (pdf) a TDK Tanács titkárának kell eljuttatni, aki intézkedik a TDK honlapon (http://www.tdk.szote.u-szeged.hu/) történő archiválásról.
 
A hallgató írásos kérelmére az elfogadott, I. díjjal értékelt TDK pályamunka 4 kredittel, a II. díjjal értékelt pályamunka 2 kredittel, a III. díj 1 kredittel ismerhető el. Az értékelésről a TDK Tanácstól kell beszerezni igazolást. A kreditpontok a pályamunka értékelését követő tanulmányi félévben számíthatók be.
 
Ha a pályamunkát korábban kreditpontokkal nem ismerték el, a hallgató az ÁOK dékánjának címzett kérvényben kérheti annak szakdolgozatként történő elfogadását. A kérvényben a hallgató nyilatkozik, hogy korábban a pályamunkáját kreditponttal nem ismerték el. A kérvényt a Tanulmányi Osztályon kell benyújtani, csatolni kell hozzá a pályamunkát 1 példányban, bekötve, a kötésen a „Szakdolgozat” megnevezéssel, valamint a bírálati véleményeket, melyeket a TDK Tanácstól kell beszerezni. A szakdolgozatként benyújtott pályamunka esetében újabb írásbeli bírálatra nem kerül sor, de a szóbeli védést meg kell tartani.
 
Egyszerzős pályamunkát be lehet nyújtani szakdolgozatként történő elfogadásra átdolgozott formában is, a szakdolgozatokra érvényes formai előírásoknak megfelelően. Ebben az esetben a munka további értékelését és bírálatát az ÁOK Tanulmányi Osztálya irányítja. Többszerzős pályamunkát változatlan formában csak az első szerző használhat fel szakdolgozatként. Ebben az esetben a többi szerző írásbeli lemondó nyilatkozatának csatolása szükséges.

Amennyiben a pályamunkát ketten készítették és a témavezető tanúsítja, hogy hozzájárulásuk azonos mértékű, mindkét szerző jogosult a pályamunka szakdolgozatként történő benyújtására. Ebben az esetben a kérelemhez csatolni kell a témavezető nyilatkozatát illetve mindkét szerző külön nyilatkozatát, amelyekből világosan kitűnik, hogy melyikük milyen tevékenységgel járult hozzá a pályamunka elkészítéséhez. Kettőnél több szerző közreműködésével készült pályamunka esetén ilyen megosztásnak nincs helye.

Aktuális események

Rendezvénynaptár *

Kapcsolódó hírek