Bezár

Tudományos Diákkör

hatarido

Hallgatókra vonatkozó fontosabb határidők

Hallgatókra vonatkozó fontosabb határidők

2014. augusztus 29.
5 perc

TDK pályamunkák beadási határideje minden évben:

Negyedévenként: szeptember 30., december 31., március 31 és június 30 (vagy az ezeket megelőző munkanap).

Demonstrátori pályázatok határideje:

2016. július 8. péntek.

Köztársasági ösztöndíjra pályázati határidő:

tanév végén az Egyetemi Tanács által meghatározott időpontig


Köztársasági ösztöndíjra az intézménynek azon államilag támogatott, illetve költségtérítéses, teljes idejű alapképzésben, mesterképzésben, valamint egységes, osztatlan képzésben részt vevő hallgatói pályázhatnak, akik jelenlegi vagy korábbi tanulmányaik során legalább két félévre bejelentkeztek, és legalább 55 kreditet megszereztek. Azok a hallgatók, akik a törvényi rendelkezés értelmében az alapképzést követően mesterképzésben folytatják tanulmányaikat, amennyiben a köztársasági ösztöndíj elnyeréséhez szükséges egyéb feltételeknek megfelelnek, pályázhatnak a kiírásnak megfelelően köztársasági ösztöndíjra.


A pályázó összteljesítményét a tanulmányi eredményének, a szakmai teljesítményének, valamint – az adott kar döntésétől függően – közéleti, sport- és egyéb tevékenységének értékeléséből állapítják meg.


Tájékoztató a Köztársasági ösztöndíj beadásának menetéről

A pályázatokat kizárólag elektronikusan a Modulo felületen lehet benyújtani a pályázati űrlap kitöltésével és a mellékletek csatolásával.

Kiemelt ösztöndíjra pályázati határidő:

a szorgalmi időszak kezdetét követő második hét utolsó munkanapja


A kiemelt tanulmányi ösztöndíj a kiemelkedő tanulmányi eredményű, illetve szakmai területen kimagasló munkát végző, a fentiek szerinti köztársasági ösztöndíjban nem részesülő hallgató részére – a felsőoktatásban résztvevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Kormány rendelet 7. § d) pontja alapján – megállapítható juttatás.


A kiemelt tanulmányi ösztöndíj annyi hallgató részére állapítható meg, amennyi hallgató Köztársasági Ösztöndíjban részesül. A kiemelt tanulmányi ösztöndíjra irányuló kérelem elsődleges feltétele, hogy a pályázó hallgató az adott félévben köztársasági ösztöndíj pályázatot nyújtson be; további feltételei a köztársasági ösztöndíj feltételeivel azonosak.


A kérelem benyújtásának határideje megegyezik a fentiek szerinti köztársasági ösztöndíj iránti kérelem benyújtásának határidejével.


A kiemelt tanulmányi ösztöndíj megállapítása és kifizetése egy egyetemi tanévre (tíz hónapra) nézve történik, adott naptári év októbertől következő naptári év júliusig, hónaponként.


A kiemelt tanulmányi ösztöndíj havi mértéke: a mindenkori Köztársasági Ösztöndíj havi összegének 70%-a.


A kiemelt tanulmányi ösztöndíj megállapítása során a hallgatók sorrendiségét karonként történő összesítés elkészítésével kell meghatározni.


A kiemelt tanulmányi ösztöndíj megállapítása során a köztársasági ösztöndíjra vonatkozó kizáró feltétel („kizáró feltétel a pályázati határidőben felvett, de nem teljesített kötelező kurzus”) nem alkalmazható; egyebekben a kiemelt tanulmányi ösztöndíj megállapítása (elbírálási szempontok, feltételrendszer) és kifizetése során a köztársasági ösztöndíj megállapítására (elbírálási szempontjaira, feltételrendszerére) és kifizetésére vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni

Apáthy István Emlékérem és jutalomdíjra pályázati határidő:

Minden év december 20.

Az SZTE ÁOK Tanácsa A hallgatók tudományos érdeklődésének serkentése céljából az "Apáthy István"emlékérem és jutalomdíjra pályázatot hirdet.

A pályázat feltételei többek között:

példás tanulmányi fegyelem;

önállóan végzett kutatómunka alapján készített pályamunka, amely más alkalommal még nem volt jutalmazva;

aktív részvétel a Tudományos Diákkör munkájában;


A pályázatokat a Dékáni Hivatalba lehet leadni.

Dr. Kaali Nagy Géza ösztöndíjra pályázati határidő IV-V. éves orvostanhallgatóknak:

minden év február hó utolsó hetének utolsó munkanapja


Dr. Kaali Nagy Géza egyetemünk volt hallgatója, jelenleg az Albert Einstein College of Medicine szülészeti klinikájának professzora alapítványt létesített a Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem azon hallgatói számára, akik tudományos érdeklődéssel rendelkeznek és Tudományos Diákkörben dolgoznak.

Az Alapítvány célja:

  1. SZTE ÁOK-n folyó tudományos diákköri munka támogatása
  2. a tehetséges hallgatók kutató munkájának segítése
  3. kongresszuson való részvételük elősegítése
  4. tudományos eredmények publikálásának ösztönzése

Az Alapítvány a TDK munkát pályadíj odaítélésével támogatja.

A pályadíj feltételei és formái:


az évente megrendezett szegedi TDK konferencián az Alapítvány Kuratóriuma vagy a Kuratórium által felkért Bíráló Bizottság döntése alapján évente egy-egy előadás 40000 Ft, 30 000 Ft, 20 000 Ft jutalomban részesíthető

a pályázó legyen magyar állampolgár


az orvostanhallgató(k) a TDK konferencián szereplő elméleti vagy klinikai témá­ban megírt előadással pályázhat(nak).


a díjnyertes előadás angol nyelvű összefoglalóját, ábra- és táblázat anyagát az Alapítvány irattára számára le kell adni.


Az Alapítvány részletes Alapító Okirata a Dékáni Hivatalban megtekinthető.

Az Alapítvány elnöke: Prof. Dr. Pál Attila tanszékvezető egyetemi tanár

Tagjai: Prof. Dr. Bártfai György, az ÁOK oktatási dékánhelyettese, a Tudományos Diákköri Tanács elnöke, HÖK képviselője


Dr. Szirmai Endre ösztöndíjra pályázati határidő V. vagy VI. éves orvostanhallgatóknak:

minden év október hó első hetének utolsó munkanapja

A Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Tanácsa pályázatot hirdet az orvostudomány bármely területén folytatott kutatás vagy annak gyakorlatával összefüggő tevékenységet végző, az Egyetem állományába tartozó fiatal orvosok és orvostanhallgatók tehetségének kibontakoztatása és ösztönzése érdekében.

A ,,Dr. Szirmai Endre Alapítvány'' a pályázatot elnyert fiatal orvos (30 éves korig bezárólag) és orvostanhallgató (V., vagy VI. éves) részére egy hónapos külföldi tanulmányút (utazás vagy szállás, ellátás) költségéhez nyújt hozzájárulást 800 DM (azaz nyolcszáz DM) ösztöndíj összeggel.

A pályázati kiírás kétévenként történik. Az első alkalommal az 1989/90-es tanév II. félévében nyújt hozzájárulást a díjnyertes(ek) külföldi tanulmányútjához.

A Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kara Dékánjához címzett pályázat (6701 Szeged, Pf. 481)

A pályázathoz mellékelni kell:


rövid szakmai önéletrajzot

tanulmányút szakmai célját (elméleti vagy gyakorlati)

az illetékes tanszékvezető egyetemi tanár, vagy más, az érintett szakterületet művelő téma­vezető, aspirantúravezető szakmai

javaslatát, valamint a SZTE Általános Orvostudományi Kar dékánjának véleményét.


Hitelt érdemlő igazolást kell mellékelni a külföldi intézmény, klinika fogadó készségéről, valamint a pályázó idegen nyelv ismeretéről (legalább középfokú állami nyelvvizsga).

Aktuális események

Rendezvénynaptár *

Kapcsolódó hírek