Bezár

2020

SZETESZ

Az egészségügyi szolgálati jogviszony törvényjavaslat tervezetének a SZETESZ részéről a dolgozók felé összeállított tájékoztatója

Az egészségügyi szolgálati jogviszony törvényjavaslat tervezetének a SZETESZ részéről a dolgozók felé összeállított tájékoztatója

2020. október 14.
6 perc

Bizonyára értesültetek az új törvény tervezetről az egészségügyi szolgálati jogviszonyról. Ezzel kapcsolatban sok kérdés és kérés érkezett a Szegedi Tudományegyetem Egészségügyi Szakszervezetéhez. Mivel nagy a bizonytalanság a kollégáink között, szeretnénk tájékoztatni, a legfontosabb pontokat csokorba szedve.

Az Orvosegyetemek Szakszervezeti Szövetsége (OSZSZ) által írt levelet - mely Dr. Áder János Köztársasági Elnök Úr részére került megküldésre,

 

Kedves Bizalmiak, Kedves Tagok!

 

Kire terjed ki a törvény hatálya?

Az állami és az önkormányzati fenntartású egészségügyi szolgáltatókra és az általuk foglalkoztatottakra. A Parlament által elfogadott törvény javaslat alapján 2021. január 01-től megszűnik a közalkalmazotti jogviszonya minden egészségügyi (orvos, ápoló, szakápoló stb.) és egészségügyben dolgozónak (műszaki-, gazdasági-, adminisztratív dolgozó) az Egyetemen és új munkaszerződést kell kötni az új egészségügyi szolgálati jogviszony szabályai szerint. Egyszerűen azokra terjed ki a hatálya, akik a Klinikai Központhoz tartoznak

Ez a változás nem vonatkozik az Egyetemen az elméleti intézetekben, felsőoktatási (oktatók) és felsőoktatásban dolgozó munkatársakra.

Az új egészségügyi szolgálati jogviszony jelentős szigorítást jelent, a hatálya alá tartozó munkavállalóknak, hasonló lesz a fegyveres erők szolgálati jogviszonyához.

Az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személynek az egészségügyi szolgálati jogviszony teljes időtartama alatt meg kell felelnie az e törvényben meghatározott feltételeknek, azok hiánya azonnali hatályú felmondási oknak minősül.

 

Munkavégzés helye

A munkavégzés helyeként több – e törvény hatálya alá tartozó – egészségügyi szolgáltató meghatározható, feltéve, hogy az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személy tekintetében a munkáltató ugyanaz. A dolgozó munkahelyeként több klinika is kijelölhető, és munkavégzésre akár váltakozóan is ezekre osztható be.

 

Próbaidő

Minimum három hónap próbaidő kikötése kötelező, de max. 4 hónap .

 

Összeférhetetlenség

További munkavégzésre irányuló jogviszonyt, ideértve más kereső foglalkoztatást, valamint díjazás ellenében folytatott tevékenységet is kizárólag a Kormány által kijelölt szerv előzetes engedélyével létesíthet kivéve az oktatást és egyes szellemi tevékenységeket. Tilos lesz azon beteg ellátása a klinikákon akit az egyetemi dolgozó más munkahelyén már kezelt, kivéve az új törvény hatályosulásakor már megkezdett ellátási folyamatot (pl. terhesgondozás).

Az új törvény szerint az összeférhetetlenség körébe tartozik a több munkáltatónál vállalt munka csaknem minden esete. Így a például közvetítő cégeken keresztül végzett otthonápolás is.

 

Munkaidő

Az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személy munkaidejére az Mt.-t az Eütev.-ben megállapított eltérésekkel kell alkalmazni azzal, hogy a munkaközi szünet a munkaidő részét képezi. Nem tisztázott, hogy melyik törvényt kell alkalmaznia a pihenőidőre.

 

Szabadság

A szabadság kivételre vonatkozóan a szabadságot halmozni nem lehet, de az eddig felgyülemlett szabadságot ki lehet tenni. Nem minden munkaköri csoportban rögzíti a fizetési fokozat alapján járó pótszabadságot.

 

Minősítés

Az egészségügyi szolgáltatások minőségének biztosítása érdekében az egészségügyi szolgáltató egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személy munkateljesítményét a munkáltató írásban értékeli (minősítés) évente.

A minősítés alapján az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személy illetménye az adott fizetési fokozathoz tartozó összeghez képest legfeljebb 20%-kal növelhető. Az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személy fizetési fokozatán belül illetményére a munkáltató az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személy minősítésének eredménye alapján tesz javaslatot. Ha a javaslatot az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személy nem fogadja el, a munkáltató az egészségügyi szolgálati szerződést felmondja.

 

Illetmény

Az orvosok, gyógyszerészek és egyes nem egészségügyi felsőfokú végzettségűek illetménye nem haladhatja meg a Kormány rendeletében meghatározott összeget. Azaz a törvény nem veszi figyelembe a tudományos fokozat, vagy több szakvizsga meglétét sem.

Az egészségügyi szakdolgozó az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok szerinti – törvényben és a Kormány rendeletében meghatározott – illetményre, valamint illetménypótlékra jogosult.

Az önként vállalt többletmunkáért – ideértve az önként vállalt ügyeletet és készenlétet is – díjazásra jogosult, melynek mértékét a munkáltató és az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személy – a Kormány majdani rendeletében meghatározott szempontok figyelembevételével és a Kormány majdani rendeletében meghatározott kereten belül – az egészségügyi szolgálati munkaszerződésben állapítja meg. Az önként vállalt többletmunkájának díjazására az Eütev. nem alkalmazható.

Figyelem! Az egészségügyben dolgozók bére nem egységes szabályok szerint lesz megállapítva, egyéni megállapodás , béralku alapján történik majd!

A törvény tervezett nem tartalmazza, hogy az önként vállalt többletmunka munkaórái szolgálati időt növelnek.

 

Béren kívüli juttatások

Az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személy részére a Kormány majdani rendeletében meghatározott visszatérítendő, illetve vissza nem térítendő juttatások biztosíthatóak. (pl. cafetéria)

 

Munkaszerződéstől eltérő foglakoztatás, kirendelés

Az egészségügyi szolgáltató fenntartója döntése alapján az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személy határozott időre kirendelhető egy másik – ugyanazon fenntartóhoz tartozó – egészségügyi szolgáltatóhoz. A kirendelés időtartama nem haladhatja meg az egy évet. A kirendelés ugyanarra a feladatra egy alkalommal, legfeljebb egy évvel meghosszabbítható.

 

Munkaügyi kapcsolatok

 

A munkavállalói érdekképviseletek munkája jelentősen nehezebb lesz, ezért különösen fontos, hogy minél erősebb legyen a Szegedi Tudományegyetem Egészségügyi Szakszervezete! A törvény nem tesz említést a Közalkalmazotti Tanács (vagy Üzemi Tanács) működésének kereteiről. További bonyodalmat jelent majd az Egyetemen, hogy marad „néhány” ezer közalkalmazott, illetve a szakképző intézményekben a Munka törvénykönyve alá tartozó munkavállaló.

Az e törvény hatálya alá tartozó egészségügyi szolgáltatónál kollektív szerződés nem köthető. Azonban a 2020. novemberig megkötött kollektív szerződés érvényben marad.

Az állami fenntartású egészségügyi szolgáltatónál az eddigi gyakorlattól eltérően nem a munkáltató és az érintett szakszervezek tárgyalhatnak a sztrájkról, hanem a Kormány és az érintett szakszervezetek megállapodásában rögzített sajátos szabályok mellett gyakorolható a sztrájk joga.

A Kormány, az országos ágazati érdekképviseleti szervezetek, valamint az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személyek országos munkavállalói érdekképviseleti szervezeteinek tárgyalócsoportja részvételével Egészségügyi Szolgálati Érdekegyeztető Fórum (a továbbiakban: ESZÉF) működik.

 

Munkáltató

 

Kormány jelöli ki rendelettel:

  • a) a munkáltató szervet,
  • b) azt a szervet, amely eü.szolg.jv-ban álló személy további munkavégzésre irányuló jogviszonyát (ideértve más keresőfoglalkoztatást, valamint díjazás ellenében folytatott tevékenységet is), illetve a gyakorolható tevékenység végzésére irányuló jogviszonyt előzetesen engedélyezheti.

 

A Szegedi Tudományegyetem Egészségügyi Szakszervezete (SZETESZ) mint az Orvosegyetemek Szakszervezeti Szövetségének (OSZSZ) tagjaként levelet írt Áder János köztársasági elnöknek, hogy ne írja alá, a szerintünk - és több más érdekképviselet szerint is - elfogadhatatlan törvényt. A levél csatoltan elolvasható.

Most igazán fontos, hogy összefogjunk, és közösen lépjünk fel az életünket alapjaiban felforgató, egészségügyi rabszolga törvény ellen. A SZETESZ az OSZSZ égisze alatt együttműködik minden olyan érdekképviselettel, akik politikamentesen, szakmai alapon lépnek fel a törvény ellen. Ahhoz, hogy ez a tiltakozás eredményes legyen tudnunk kell, hogy az egyetem munkavállalói támogatnak minket. A SZETESZ várja a hozzászólásokat, ötleteket levélben az office.szaksz@med.u-szeged.hu címen,

 

törvénytervezet elérhetősége: https://www.parlament.hu/irom41/13174/13174.pdf

 

Szeged, 2020. 10. 13.


Dr. Ferencsik Mária SZETESZ Elnök

 

a SZETESZ elnöksége nevében

Aktuális események

Rendezvénynaptár *

Kapcsolódó hírek