Bezár

Szabályzatok

 szabalyzat

Általános szabályok

Általános szabályok

2014. augusztus 27.
9 perc
 1. Fogalmak, célok
 2. Az Intézeti - Klinikai Tudományos Diákkörök szabályai
 3. A SZTE ÁOK TDK Tanács (TDT) felépítése és működése
 4. A SZTE ÁOK TDT feladatai
 5. A Kari TDK konferenciák megszervezésével és lebonyolításával kapcsolatos szabályok

I. Fogalmak, célok

 1. A Tudományos Diákkör (TDK) az Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Kar (SZAOK) tudományos műhelyeiben, témavezetők irányítása mellett tudományos kutatómunkát végező egyetemi hallgatók öntevékeny csoportja. A TDK tagság önkéntes. A TDK-ba felsőoktatási intézmények hallgatói kérhetik felvételüket, amelyről az SZAOK Intézetei, Klinikái és MTA-SZTE Kutatócsoportjai nyilvánosan közzétett szabályok alapján döntenek.

 2. A TDK célja, hogy a hallgatók (az oktatók/kutatók együttműködésével és segítségével) bekapcsolódhassanak az élettudományi kutatómunkába, megismerkedjenek a tudományos munka és közlés etikájának alapjaival, olyan tudományos- és módszertani ismeretekhez jussanak, amelyek a gyakorlati vagy az elméleti orvostudomány területein segítik pályafutásukat, megismerhessék a hazai és külföldi tudományos eredményeket, bekapcsolódhassanak a tudományos közéletbe, az elért egyéni vagy kollektív eredményeket bemutathassák és hasznosíthassák, megismerjék a karon működő Doktori Iskolákat, és olyan előképzésben részesüljenek, amelyek segítik a Doktori Iskolába történő felvételüket.

 3. A TDK munka olyan önként vállalt tevékenység, amely nem mentesít a kurrikulumban előírt tanulmányi kötelezettségek alól. A TDK-ban végzett munkára való tekintettel kedvezményes tanulmányi rend kérhető a SZTE Tanulmányi és vizsgaszabályzat 9.1 pontja szerint.

 4. Az egyes tudományos műhelyekben a TDK munkavégzés feltételeit az Intézeti / Klinikai TDK szabályozása (II. pont) részletezi.

 5. A TDK munka eredményeit a hallgató az évente rendezett kari TDK konferencián vagy egyéb hazai és nemzetközi tudományos fórumon szóbeli előadás/poszter formájában, illetve tudományos publikáció, pályamunka vagy diplomamunka formájában ismertetheti. A pályamunka tartalmi és formai követelményeit, illetve a szakdolgozattá minősítés feltételeit külön szabályzat ismerteti. A TDK keretein belül végzett eredményes kutatómunkáért kreditpontok adhatók, és a TDK munka eredményei a leckekönyvbe is bekerülhetnek

 6. A kari TDK Konferencia zsűrije minden évben pontszám alapján rangsorolja az előadásokat. Az Országos Tudományos Diákköri Konferencián (OTDK) a zsűrik pontszámai alapján legjobb helyezést elért hallgatók vehetnek részt. A válogatásra minden évben sor kerül, így minden évben lehetőség nyílik a továbbjutásra a kétévente megrendezésre kerülő OTDK-ra.

 7. A TDK hallgatók munkájának elősegítése minden témavezető és egyetemi oktató/kutató munkaköri kötelessége. A TDK munkáért a hallgatót, illetve témavezetőjét nem illeti meg rendszeres anyagi juttatás.

 8. A Kar vezetése jutalmazással ismerheti el és ösztönözheti a kiváló TDK munkát végző hallgatóit, illetve azok témavezetőit. A kiemelkedő TDK eredmények elismerésének módjáról a Tanulmányi- és Vizsgaszabályzat is rendelkezik.

 9. Az SZAOK TDK munkájával kapcsolatos szabályzat, a TDK hírei és eseményei a TDK honlapján (http://www.med.u-szeged.hu/tdkinfo) rendszeresen megjelennek.

 10. A SZTE SZAOK TDK munkáját a Kari TDK Tanács (TDT) koordinálja és segíti. A TDT-ra vonatkozó szabályozás külön fejezetekben (III., IV.) jelenik meg

II. Az Intézeti - Klinikai Tudományos Diákkörök szabályai

 1. A TDK tevékenység a Kar tudományos műhelyeiben végezhető; ugyanakkor a Kar nem korlátozza, sőt ösztönzi, hogy hallgatói máshol is végezzenek tudományos munkát.

 2. Az SZAOK hallgatói számára kiírt tudományos témák jegyzéke – a nem kari műhelyek által felajánlott lehetőségekkel együtt - rendszeresen megjelenik az SZAOK TDK honlapján.

 3. Az intézeti TDK felelős vezetője az Intézet / Klinika igazgatója, illetve az általa megbízott egyetemi oktató/kutató. A TDK vezető feladata az intézeten belül a TDK munka szervezése, a szükséges adminisztratív feladatok ellátása, valamint a TDT-vel való kapcsolattartás.

 4. A TDK tevékenység iránt érdeklődő hallgató jelentkezik annál az oktatónál/kutatónál, akinek az irányítása mellett dolgozni kíván. Ezt követően írásban kérheti felvételét a TDK-be. A TDK hallgató felvételéről (és elbocsátásáról) az Intézet / Klinika igazgatója dönt. A TDK hallgatókkal kapcsolatos elvárásokat (pl. tanulmányi előmenetel, nyelvismeret) az intézet igazgatója dönti el. Az intézeti feltételeket, elvárásokat a TDT évente közzéteszi az SZAOK TDK honlapon.

 5. Egy hallgató egy időben csak egy TDK tagja lehet, de ez nem zárja ki annak lehetőségét, hogy a hallgató tudományos munkája során más intézettel kollaborációt folytasson.

 6. A TDK tevékenység mellett a hallgató demonstrátori állást is betölthet. A demonstrátorokról részletesen a Demonstrátori Szabályzat rendelkezik.

 7. Az intézeti TDK felelősök évente gondoskodnak a kutatható témák listájának frissítéséről és az SZAOK TDK honlapon (vagy a tanrendben) történő közzétételéről.

 8. Az egyes kutatási témák témavezetőkkel együtt kerülnek meghirdetésre. A témavezető felelőssége is, hogy a témát választó hallgató eredményes munkát végezzen.

 9. A kutatómunka anyagi fedezetét tudományos támogatásai terhére az Intézet / Klinika biztosítja.

 10. A TDK hallgató kutatási eredményeinek tudományos közlemény formájában történő publikálása a témavezető hatáskörébe tartozik. A TDK hallgatók tudományos publikációiról az intézeti TDK felelősök évente tájékoztatják a TDT-ot. A TDK hallgatók publikációs listáját a TDT közzéteszi az SZAOK TDK honlapon.

 11. A SZTE-en kívül eső kutatóintézeti TDK tagságról, és a TDK munka eredményeiről a kutatóhely a Kari TDT-ot évente értesíti.

 12. A TDK-ben végzett tudományos kutatás és publikáció etikai és egyéb (baleset-, egészség-, és állatvédelmi) szabályainak betartásáról az intézet igazgatója köteles gondoskodni.

III. A SZTE SZAOK TDK Tanács (TDT) felépítése és működése

 1. A SZTE SZAOK TDK irányítását a TDT végzi. A TDT működését a SZTE SZAOK Dékánja felügyeli.

 2. A TDT elnökét (az SZAOK Dékánjának felkérése alapján) és tagjait a Kari Tanács választja meg. A TDT alelnöke és titkára a tagok közül, elnöki javaslat alapján és a tagok döntő többségének jóváhagyását követően kerül kijelölésre. A választott tanácstagok munkájukat külön juttatás nélkül végzik.

 3. Az SZTE SZAOK Kari Tanács 2014. október 14-i határozata alapján a TDT összesen 21 szavazati joggal rendelkező tagból áll. Az SZAOK TDK-t 14 fő oktató/kutató és 1 fő PhD hallgató képviseli; 2 hallgatói képviselőt az SZAOK Hallgatói Önkormányzat, 1 hallgatói képviselőt a Szegedi Orvostanhallgatók Egyesülete delegál. A Fogorvostudományi Kar (FOK), a Gyógyszerésztudományi Kar (GYTK) és az Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar (ETSZK) TDK Tanácsa 1-1 szavazati jogú taggal vesz részt a TDT munkájában. A helyi SZAOK TDK konferencia szekciók első helyezett előadásainak első szerzői, valamint a FOK, GYTK, ETSZK I. díjjal jutalmazott előadói (összesen 3 fő) 1 éven keresztül a TDT tanácskozási jogú tagjaivá válnak. Az SZAOK szavazati jogú oktató/kutató tanácstagok kiválasztásánál törekedni kell a TDK konferenciák tagozatainak (elméleti, konzervatív klinikai és operatív klinikai orvostudományok) arányos képviseletére.

 4. A szavazati joggal rendelkező tagok mandátuma az SZAOK Kari Tanács mandátumával megegyező időtartamú. A hallgatói jogviszony megszűnésével a hallgató TDT tagsága is megszűnik, kivéve, ha a hallgató a SZTE doktori képzésében folytatja tanulmányait. Ez esetben további egy évig a TDT tagja maradhat.
  A TDT-be soron kívül kell tagot delegálni, amennyiben:
  a) a TDT tagjai közül valaki lemond a megbízatásáról
  b) a hallgató hallgatói jogviszonya megszűnik, vagy egyéves doktoranduszi ideje lejár
  c) a TDT oktatói/kutatói tagja megbízatása közben nyugállományba vonul, vagy egyetemi státusza megszűnik.

 5. A TDT tagjai a személyi kérdéseken kívül a TDT elnöke, alelnöke vagy titkára által kezdeményezett, minden tagnak elküldött elektronikus levélben (kör e-mailben) konzultálhatnak és szavazhatnak.

 6. TDT ülést a TDT elnöke vagy a szavazati jogú tagok 2/3-a hívhat össze, melyről időben értesítést kell küldeni. Az ülésekről jegyzőkönyv és emlékeztető készül, amit később a TDT tagjai írásban megkapnak.

 7. A TDT az ülések, illetve kör e-mail értekezések során a határozatait egyszerű szavazattöbbséggel hozza. Ülések esetén a TDT akkor határozatképes, ha a szavazati joggal rendelkező TDT tagjainak legalább fele + 1 fő jelen van. A kör e-mailben feltett kérdésekre határidőre nem válaszoló TDT tagok szavazata tartózkodásként lesz regisztrálva.

 8. A TDK konferenciák szervezésében egy graduális vagy posztgraduális hallgatói titkár/segítő vesz részt, aki nem feltétlen tagja a TDT-nek.

 9. A TDT tudomásul veszi az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT) elvi irányító és érdekképviseleti szerepét.

 10. A TDT működésének anyagi feltételeit éves költségvetés formájában a SZTE SZAOK biztosítja.

IV. A SZTE SZAOK TDT feladatai

 1. A TDT nyilvántartja a kari szervezeti egységek tudományos diákköreit és összehangolja munkájukat. A SZTE SZAOK TDT emellett összehangolja az SZAOK, a Fogorvostudományi Kar (FOK), Gyógyszerésztudományi Kar (GYTK) és az Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar (ETSZK) tudományos diákköri feladatait is, különös tekintettel a helyi TDK konferencia szervezésével kapcsolatos feladatokra.

 2. Kidolgozza a TDK munka szakmai értékelésének módszerét és rendszerét, illetve a díjazások elveit.

 3. Frissíti az SZAOK TDK honlap (http://www.med.u-szeged.hu/tdkinfo) tartalmát, amelyen minden tárgyhoz tartozó, lényeges információt (többek között a TDK munkára vonatkozó hatályos szabályzatokat is) közzétesz.

 4. Évente megszervezi a helyi TDK konferenciát (ennek részleteit külön fejezet írja le), amelyen a diákkörben dolgozó hallgató bemutathatja munkáját és eredményeit. Az OTDT felkérésére megrendezi az OTDK Orvos és Egészségtudományi Szekcióját.

 5. A helyi TDK konferencián elért helyezések alapján előadásokat delegál az OTDK-ra.

 6. A szakértők bírálata alapján véleményezi a benyújtott TDK pályamunkákat, és javaslatot tesz díjazásukra, illetve jutalmazásukra.

 7. Javaslatot tesz a kar Dékánjának a kiemelkedő TDK munkát végző hallgatók és témavezetőik jutalmazásáról és munkájuk elismeréséről.

 8. Javaslatot tehet a diákkörös hallgatók szakmai kongresszusi részvételének anyagi támogatására. A támogatás mértékéről a kar Dékánja dönt. Az anyagi támogatás iránti kérelmet a hallgató és témavezetője együtt adják be írásban, pontos és dokumentált költségigénnyel. Mellékelni kell a konferencia hivatalos programját, a tervezett prezentáció összefoglalóját, a diákkörös hallgató korábbi TDK teljesítményét, tanulmányi eredményeit és egyéb egyetemi munkáját, tételesen, ellenőrizhető módon. Kérelmeket évente két alkalommal (a tavaszi és őszi szemeszter első hetében) lehet benyújtani a TDT titkárának. Az ezzel kapcsolatos információkat az SZAOK TDK honlapján lehet megtalálni.

 9. TDK-val kapcsolatos igazolások kiadása (pl. TDK konferencián elért helyezésekről, TDK pályamunka szakdolgozatként való elfogadásához).

 10. Együttműködik az OTDT-vel, tagot delegál az OTDT üléseire.

 11. Évente a kari költségvetés elkészítéséhez a következő év programterve alapján javaslatot tesz a költségvetési támogatás mértékére.

 12. A TDK tevékenység anyagi alapjainak bővítése érdekében pályázatokon vesz részt és forrásokat kutat fel.

 13. Dönt a TDT rendelkezésére álló pénzeszközök felhasználásáról.

 14. Beszámol a tevékenységéről, valamint a Kar által rendelkezésre bocsátott pénzeszközök felhasználásáról a Kari Tanácsnak.

 15. Kapcsolatot tart mindazon szervezetekkel, melyek a TDK tevékenységét támogatják. Ápolja és bővíti a TDT nemzetközi kapcsolatait.

 16. Végzi a TDK-val kapcsolatos egyéb feladatokat.

V. A Kari TDK konferenciák megszervezésével és lebonyolításával kapcsolatos szabályok

A Kari TDK konferencia az SZAOK, FOK, GYTK és ETSZK közös tudományos fóruma. A konferencia lebonyolítása a TDT feladata. Ennek értelmében a TDT:

 1. Kijelöli a konferencia időpontját és helyét, amelyről minden érdekeltet időben tájékoztat az intézetvezetőknek küldött körlevélben és az SZAOK TDK honlapján keresztül.

 2. Meghatározza a jelentkezés feltételeit, az előadások bejelentésének formai és tartalmi kritériumait, amelyekről megfelelő módon és időben tájékozatja az érdekelteket.

 3. Elkészíti a konferenciák lebonyolításhoz szükséges költségvetést, amelyet jóváhagyásra benyújt az SZAOK Dékánjának.

 4. Összeállítja a TDK konferencia programját (megszervezi a szekciókat). A programot elektronikus és/vagy nyomtatott formában, időben elérhetővé teszi a TDK, a résztvevők, a zsűrik és az érdeklődők számára.

 5. Rendelkezik a TDK előadások bírálati szempontjairól és megszervezi a szekciók zsűrizését (lásd külön szabályzat).

 6. A zsűrik javaslata alapján dönt az odaítélhető díjakról, gondoskodik az oklevelek elkészítéséről és méltó körülmények közötti átadásukról.


Aktuális események

Rendezvénynaptár *

Kapcsolódó hírek