Bezár

Naptárak, órarendek

2018/2019. tanév II. félév vizsgáinak előkészítése

2018/2019. tanév II. félév vizsgáinak előkészítése

2019. április 25.
6 perc
Az alábbiakban szíves tájékoztatásul közöljük a vizsgaidőszakkal kapcsolatos határidőket, fontosabb

információkat.

 

A 2018/2019. tanév II. félévi vizsgaidőszak 2019. május 20-tól június 29-ig tart, az utóvizsga időszak 2019. július 1 – július 6. között esedékes.

A vizsgaidőszakra a hatályos Egyetemi Tanulmányi-és Vizsgaszabályzat http://www.u-szeged.hu/szabalyzatok , és a 2017. június 22-től hatályba lépett ÁOK Kari Tanulmányi Ügyrend érvényes, mely a Kar honlapján megtalálható: http://www.med.u-szeged.hu/karunkrol/kari-szabalyzatok/kari-szabalyzatok


  1. A vizsgahirdetés menete

A vizsgák meghirdetésére a Neptun-ban 2019. április 8 –július 5. között van lehetőség. A vizsgaidőpontok publikálására előírt határidő 2019. április 28.

Vizsgakurzusok előrehozott vizsgáinak lebonyolítására a TVSZ 12.1 pontja szerint a hallgatónak lehetősége van az oktatóval egyeztetett időpontban.

A vizsgákhoz tantermet a Tanulmányi Osztállyal (Mester Ágnes oktatásszervező, e-mail aok.terem@med.u-szeged.hu , tel:34-2286) egyeztetve foglalhatnak le.

Tanszéki adminisztrátorok vizsgahirdetési lehetőségei: Szervezeti egységek/Tárgyak- Szűrés a „Meghirdetett félév tárgyai”-ra, Tárgy kiválasztása/Tárgy kurzusai- Félév választás/Kurzus vizsgái (48800), vagy a Szervezeti egységek/Vizsgák(31250) menüpontban. Vizsgafeltétel (Első vizsga/UV/2. UV…) beállításra az előbbi menüpontokon belül a „Kurzusok” tabulátor fülön, az előjelentkezési feltételnél lesz lehetőség. Az utóvizsga hétre kérjük minden esetben jelöljék be az UV/2.UV.. előjelentkezési vizsgafeltételt, mert a Neptun rendszerben a hallgatók ennek hiányában első vizsgára is tudnak jelentkezni az utóvizsga időszakban! További információk: Vizsgák kezelése_2018.pdf, Tanszeki_adminisztrátor_oktatás_anyaga.pdf, Tanszeki_dokumentacio_-6.4.pdf. Oktatói segédlet: vizsgakezeles_segedlet_170509.pdf. Minden érdemjeggyel értékelendő –szigorlat, kollokvium, beszámoló (5), gyakorlati jegy (5) – kurzushoz legyenek szívesek vizsgaidőpontot hirdetni, és ezek eredményét a Vizsgajegy beírás (49000) menüpontban, vagy az oktatóként a WEB-en rögzíteni. A vizsgák hirdetésekor ne feledkezzenek el az egységhez rendelt tantárgyakról (magyar és idegen nyelvű képzés hallgatói számára hirdetett demonstrátori munka, TDK, klinikai önkéntes munka…), melyeket tanszéki adminisztrátorként a Hozzárendelt tárgyak (2650) menüpontban lehet elérni. Az egyes menüpontok pontos elérése megtalálható a mellékelt táblázatban.

Vizsga másolás esetén a másolt vizsgaidőponthoz rendelt tanterem csak abban az esetben kerül át az új időpontra is, amennyiben a termet máshol ugyanerre az időpontra még nem választották ki.

Engedélyezett negyedik vizsgához elnököt minden esetben a Dékáni Hivatal jelöl ki, harmadik ismétlő vizsga esetében akkor, ha erre az intézet igényt tart. Az igényt legalább 48 órával a vizsganap előtt kérjük bejelenteni írásban az office.aokto@med.u-szeged.hu e-mail címre.

A sikeres vizsga megismétlésére a felvett tárgyak közül egy félévben egy tantárgyból egy alkalommal van mód - a vizsgáztató intézethez benyújtott- kérelemre az aktuális vizsgaidőszakon belül (TVSZ 15. pont). Tájékoztatom, hogy az egyetemi Neptun beállítás szerint a hallgatók már az első vizsga kezdőidőpontja után tudnak jelentkezni a következő vizsgára. A második vizsgajelentkezés az első eredmény hiányában utóvizsgának számít.

 

  1. Félévmegtagadás

 

Ha van olyan hallgató, akinek a kurzus elismerését aláírás megtagadásával nem javasolja, az érintett nevét rövid indoklással, 2019. május 7. kedd 12 óráig az office.aokto@med.u-szeged.hu e-mail címre bejelenteni, valamint Neptun-ban „nem értékelhető” érdemjegyként rögzíteni szíveskedjék (nem értékelhető=nem vett részt a szorgalmi időszakban a kurzuson).

Az angol és német hallgatókkal kapcsolatos adatszolgáltatást a korábban szokásos módon az angol és német nyelvű képzési csoport munkatársa részére (volt KHOK) kell eljuttatni.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a hallgatók a kötelező gyakorlati kurzusok félévmegtagadása ellenére továbbra is tudnak jelentkezni az adott tárgyból vizsgára: a vizsgáról való eltiltáshoz lehetőség van a hallgatónálLetiltvaeredmény bejegyzésre az oktatói WEB-en az „Oktatás- Kurzusok” menüponton keresztül, tanszéki adminisztrátorként a „Kurzusjegy beírás” menüpontban.

 

  1. Vizsgajelentkezés

Az ÁOK hallgatói a Neptun rendszerben várhatóan 2019. május 8., szerda 20.00 órától jelentkezhetnek a vizsgákra. Az időpont változhat, kérjük ellenőrizzék az Egyetemi Megnyitásrendet: http://web5.etr.u-szeged.hu:8080/naptar/Megnyitasrend/index.jsp

Amennyiben több kar részére is hirdetnek vizsgaidőpontokat, kérem, vegyék figyelembe, hogy a vizsgajelentkezés megnyitása a saját karinál korábban is történhet! A több Kar hallgatói számára meghirdetett vizsgaidőpontok esetében a vizsgán „Egyedi vizsgajelentkezési időszakot” lehet beállítani, ezzel biztosíthatók az egyenlő esélyek. A vizsgajelentkezés kezdete –amennyiben ÁOK hallgatók is jelentkezhetnek- 2019.05.08. 20:00, a vége pedig a vizsga időpontja előtt 24 órával.

A hallgatói vizsgajelentkezést az alábbi esetekben akadályozza meg a tanulmányi rendszer:

  • rendezetlen díjtartozás
  • előírt vizsgafeltétel hiánya
  • TVSZ-ben előírt feltétel egyikének túllépése (maximum 3 kurzusfelvétel, kezdéstől függően maximum 6, vagy 9 sikertelen vizsga)

 

  1. Vizsgaeredmények adminisztrálása

A vizsgaeredmények beírására 2019. május 6- július 11. között kerülhet sor. A vizsgaeredményeket legkésőbb a vizsgát követő 5. napon be kell jegyezni a tanulmányi rendszerbe, amennyiben ez munkaszüneti nap, akkor az ezt követő első munkanapon.

A szóbeli vizsgákra a 2018/19. tanév II. félévének végén a hallgató saját Neptun felületéről kinyomtatott Teljesítési lapot (egy tárgyról), vagy a Tárgyteljesítési lapot (teljes félévi kurzusfelvételről) valamint személyazonosításra alkalmas arcképes igazolványt (személyi igazolvány, útlevél, jogosítvány) kell magával vinnie.

Az írásbeli vizsgákon megszerzett érdemjegyet a hallgató Tárgyteljesítési/Teljesítési lapján nem kell feltüntetni, a dolgozat szolgál utólagos ellenőrzésre, melyen az eredmény, az értékelő neve és aláírás feltüntetése szükséges.

Eredmények rögzítése a Neptun rendszerben: Tanszéki adminisztrátori joggal a telepített Neptun kliens programban az aláírással teljesítendő kurzusok eredménye a Kurzusjegy beírás (49200) menüpontban („Bejegyzés típusnál” aláírást választva) rögzíthető.

 

 


A Kurzusjegy beírás lehetőséget kérjük az aláírásra végződő teljesítések rögzítésére használják. Az ilyen eredményekhez nem szükséges vizsgát hirdetni, elegendő kurzusjegyként rögzíteni. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a kurzusjegyként rögzített eredményeket a hallgató a saját web felületén a felvett tárgy, vagy kurzus felől, míg a vizsgajegyként szerzett érdemjegyet a Vizsgák/Felvett vizsgák menüponton keresztül érheti el. Vizsgaalkalomhoz kötődő jegyet a Vizsgajegy beírás (49000) menüpontban lehet bejegyezni. Az oktatóknak is van lehetősége eredmény rögzítésére a webes felületen a „Vizsgák, jegybeírás” menüpontban, amennyiben az adott kurzuson „oktató (jegyző)”, vagy „vizsgáztató” oktatótípussal szerepelnek.

A hallgatónak ebben a félévben 2019. július 1 – július 18. közötti időszakban lesz lehetősége a Neptun-ban szereplő érdemjegyek vitatására a kurzusért felelős egységnél, jogos esetben a javítást az oktató/tanszék végzi el. Jogsértés esetén a Hallgatói ügyek jogorvoslati szabályzatának eljárása szerint jogorvoslatot lehet előterjeszteni. A jegyek módosítását 2019. július 18. után a Tanulmányi Osztály az oktatótól érkező írásbeli kérésre jogosult elvégezni (office.aokto@med.u-szeged.hu címre küldött e-maillel), a módosításról hivatalos bejegyzés készül a Neptun rendszerben.

Utóvizsga díj megfizetése magyar és külföldi hallgatók esetén egyaránt utólag történik, ezt a vizsgán megjelenéskor ellenőrizni nem szükséges.

 

Kérem, a fenti információkról az érintett tanulmányi felelőst / Neptun tanszéki adminisztrátorokat is feltétlenül értesíteni, illetve javasoljuk a feliratkozást a Kari Hírlevélre az aok.kommunikacio@med.u-szeged.hu e-mail címen.

 

Prof. Dr. Lázár György s.k.

orvoskari dékán


vizsga_18-19_2.felev


A körlevél ide kattintva letölthető (pdf) >>

Aktuális események

Rendezvénynaptár *

Kapcsolódó hírek