szabalyzat

Általános szabályok

 1. Fogalmak, célok
 2. Az Intézeti - Klinikai Tudományos Diákkörök szabályai
 3. A SZTE ÁOK TDK Tanács (TDT) felépítése és működése
 4. A SZTE ÁOK TDT feladatai
 5. A Kari TDK konferenciák megszervezésével és lebonyolításával kapcsolatos szabályok

I. Fogalmak, célok

 1. A Tudományos Diákkör (TDK) az Általános Orvostudományi Kar (ÁOK) tudományos műhelyeiben, témavezetők irányítása mellett tudományos kutatómunkát végező egyetemi hallgatók öntevékeny csoportja. A TDK tagság önkéntes. A TDK-ba felsőoktatási intézmények hallgatói kérhetik felvételüket, amelyről az ÁOK Intézetei, Klinikái és MTA-SZTE Kutatócsoportjai nyilvánosan közzétett szabályok alapján döntenek.

 2. A TDK célja, hogy a hallgatók (az oktatók/kutatók együttműködésével és segítségével) bekapcsolódhassanak az élettudományi kutatómunkába, megismerkedjenek a tudományos munka és közlés etikájának alapjaival, olyan tudományos- és módszertani ismeretekhez jussanak, amelyek a gyakorlati vagy az elméleti orvostudomány területein segítik pályafutásukat, megismerhessék a hazai és külföldi tudományos eredményeket, bekapcsolódhassanak a tudományos közéletbe, az elért egyéni vagy kollektív eredményeket bemutathassák és hasznosíthassák, megismerjék a karon működő Doktori Iskolákat, és olyan előképzésben részesüljenek, amelyek segítik a Doktori Iskolába történő felvételüket.

 3. A TDK munka olyan önként vállalt tevékenység, amely nem mentesít a kurrikulumban előírt tanulmányi kötelezettségek alól. A TDK-ban végzett munkára való tekintettel kedvezményes tanulmányi rend kérhető a SZTE Tanulmányi és vizsgaszabályzat 9.1 pontja szerint.

 4. Az egyes tudományos műhelyekben a TDK munkavégzés feltételeit az Intézeti / Klinikai TDK szabályozása (II. pont) részletezi.

 5. A TDK munka eredményeit a hallgató az évente rendezett kari TDK konferencián vagy egyéb hazai és nemzetközi tudományos fórumon szóbeli előadás/poszter formájában, illetve tudományos publikáció, pályamunka vagy diplomamunka formájában ismertetheti. A pályamunka tartalmi és formai követelményeit, illetve a szakdolgozattá minősítés feltételeit külön szabályzat ismerteti. A TDK keretein belül végzett eredményes kutatómunkáért kreditpontok adhatók, és a TDK munka eredményei a leckekönyvbe is bekerülhetnek

 6. A kari TDK Konferencia zsűrije minden évben pontszám alapján rangsorolja az előadásokat. Az Országos Tudományos Diákköri Konferencián (OTDK) a zsűrik pontszámai alapján legjobb helyezést elért hallgatók vehetnek részt. A válogatásra minden évben sor kerül, így minden évben lehetőség nyílik a továbbjutásra a kétévente megrendezésre kerülő OTDK-ra.

 7. A TDK hallgatók munkájának elősegítése minden témavezető és egyetemi oktató/kutató munkaköri kötelessége. A TDK munkáért a hallgatót, illetve témavezetőjét nem illeti meg rendszeres anyagi juttatás.

 8. A Kar vezetése jutalmazással ismerheti el és ösztönözheti a kiváló TDK munkát végző hallgatóit, illetve azok témavezetőit. A kiemelkedő TDK eredmények elismerésének módjáról a Tanulmányi- és Vizsgaszabályzat is rendelkezik.

 9. Az ÁOK TDK munkájával kapcsolatos szabályzat, a TDK hírei és eseményei a TDK honlapján (http://www.med.u-szeged.hu/tdkinfo) rendszeresen megjelennek.

 10. A SZTE ÁOK TDK munkáját a Kari TDK Tanács (TDT) koordinálja és segíti. A TDT-ra vonatkozó szabályozás külön fejezetekben (III., IV.) jelenik meg

II. Az Intézeti - Klinikai Tudományos Diákkörök szabályai

 1. A TDK tevékenység a Kar tudományos műhelyeiben végezhető; ugyanakkor a Kar nem korlátozza, sőt ösztönzi, hogy hallgatói máshol is végezzenek tudományos munkát.

 2. Az ÁOK hallgatói számára kiírt tudományos témák jegyzéke – a nem kari műhelyek által felajánlott lehetőségekkel együtt - rendszeresen megjelenik az ÁOK TDK honlapján.

 3. Az intézeti TDK felelős vezetője az Intézet / Klinika igazgatója, illetve az általa megbízott egyetemi oktató/kutató. A TDK vezető feladata az intézeten belül a TDK munka szervezése, a szükséges adminisztratív feladatok ellátása, valamint a TDT-vel való kapcsolattartás.

 4. A TDK tevékenység iránt érdeklődő hallgató jelentkezik annál az oktatónál/kutatónál, akinek az irányítása mellett dolgozni kíván. Ezt követően írásban kérheti felvételét a TDK-be. A TDK hallgató felvételéről (és elbocsátásáról) az Intézet / Klinika igazgatója dönt. A TDK hallgatókkal kapcsolatos elvárásokat (pl. tanulmányi előmenetel, nyelvismeret) az intézet igazgatója dönti el. Az intézeti feltételeket, elvárásokat a TDT évente közzéteszi az ÁOK TDK honlapon.

 5. Egy hallgató egy időben csak egy TDK tagja lehet, de ez nem zárja ki annak lehetőségét, hogy a hallgató tudományos munkája során más intézettel kollaborációt folytasson.

 6. A TDK tevékenység mellett a hallgató demonstrátori állást is betölthet. A demonstrátorokról részletesen a Demonstrátori Szabályzat rendelkezik.

 7. Az intézeti TDK felelősök évente gondoskodnak a kutatható témák listájának frissítéséről és az ÁOK TDK honlapon (vagy a tanrendben) történő közzétételéről.

 8. Az egyes kutatási témák témavezetőkkel együtt kerülnek meghirdetésre. A témavezető felelőssége is, hogy a témát választó hallgató eredményes munkát végezzen.

 9. A kutatómunka anyagi fedezetét tudományos támogatásai terhére az Intézet / Klinika biztosítja.

 10. A TDK hallgató kutatási eredményeinek tudományos közlemény formájában történő publikálása a témavezető hatáskörébe tartozik. A TDK hallgatók tudományos publikációiról az intézeti TDK felelősök évente tájékoztatják a TDT-ot. A TDK hallgatók publikációs listáját a TDT közzéteszi az ÁOK TDK honlapon.

 11. A SZTE-en kívül eső kutatóintézeti TDK tagságról, és a TDK munka eredményeiről a kutatóhely a Kari TDT-ot évente értesíti.

 12. A TDK-ben végzett tudományos kutatás és publikáció etikai és egyéb (baleset-, egészség-, és állatvédelmi) szabályainak betartásáról az intézet igazgatója köteles gondoskodni.

III. A SZTE ÁOK TDK Tanács (TDT) felépítése és működése

 1. A SZTE ÁOK TDK irányítását a TDT végzi. A TDT működését a SZTE ÁOK Dékánja felügyeli.

 2. A TDT elnökét (az ÁOK Dékánjának felkérése alapján) és tagjait a Kari Tanács választja meg. A TDT titkára a tagok közül, elnöki javaslat alapján és a tagok döntő többségének jóváhagyását követően kerül kijelölésre. A választott tanácstagok munkájukat külön juttatás nélkül végzik.

 3. Az SZTE ÁOK Kari Tanács 2014. október 14-i határozata alapján a TDT összesen 21 szavazati joggal rendelkező tagból áll. Az ÁOK TDK-t 14 fő oktató/kutató és 1 fő PhD hallgató képviseli; 2 hallgatói képviselőt az ÁOK Hallgatói Önkormányzat, 1 hallgatói képviselőt a Szegedi Orvostanhallgatók Egyesülete delegál. A Fogorvostudományi Kar (FOK), a Gyógyszerésztudományi Kar (GYTK) és az Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar (ETSZK) TDK Tanácsa 1-1 szavazati jogú taggal vesz részt a TDT munkájában. A helyi ÁOK TDK konferencia szekciók első helyezett előadásainak első szerzői, valamint a FOK, GYTK, ETSZK I. díjjal jutalmazott előadói (összesen 3 fő) 1 éven keresztül a TDT tanácskozási jogú tagjaivá válnak. Az ÁOK szavazati jogú oktató/kutató tanácstagok kiválasztásánál törekedni kell a TDK konferenciák tagozatainak (elméleti, konzervatív klinikai és operatív klinikai orvostudományok) arányos képviseletére.

 4. A szavazati joggal rendelkező tagok mandátuma az ÁOK Kari Tanács mandátumával megegyező időtartamú. A hallgatói jogviszony megszűnésével a hallgató TDT tagsága is megszűnik, kivéve, ha a hallgató a SZTE doktori képzésében folytatja tanulmányait. Ez esetben további egy évig a TDT tagja maradhat.
  A TDT-be soron kívül kell tagot delegálni, amennyiben:
  a) a TDT tagjai közül valaki lemond a megbízatásáról
  b) a hallgató hallgatói jogviszonya megszűnik, vagy egyéves doktoranduszi ideje lejár
  c) a TDT oktatói/kutatói tagja megbízatása közben nyugállományba vonul, vagy egyetemi státusza megszűnik.

 5. A TDT tagjai a személyi kérdéseken kívül a TDT elnöke/titkára által kezdeményezett, minden tagnak elküldött elektronikus levélben (kör e-mailben) konzultálhatnak és szavazhatnak.

 6. TDT ülést a TDT elnöke vagy a szavazati jogú tagok 2/3-a hívhat össze, melyről időben értesítést kell küldeni. Az ülésekről jegyzőkönyv és emlékeztető készül, amit később a TDT tagjai írásban megkapnak.

 7. A TDT az ülések, illetve kör e-mail értekezések során a határozatait egyszerű szavazattöbbséggel hozza. Ülések esetén a TDT akkor határozatképes, ha a szavazati joggal rendelkező TDT tagjainak legalább fele + 1 fő jelen van. A kör e-mailben feltett kérdésekre határidőre nem válaszoló TDT tagok szavazata tartózkodásként lesz regisztrálva.

 8. A TDK konferenciák szervezésében egy graduális vagy posztgraduális hallgatói titkár/segítő vesz részt, aki nem feltétlen tagja a TDT-nek.

 9. A TDT tudomásul veszi az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT) elvi irányító és érdekképviseleti szerepét.

 10. A TDT működésének anyagi feltételeit éves költségvetés formájában a SZTE ÁOK biztosítja.

IV. A SZTE ÁOK TDT feladatai

 1. A TDT nyilvántartja a kari szervezeti egységek tudományos diákköreit és összehangolja munkájukat. A SZTE ÁOK TDT emellett összehangolja az ÁOK, a Fogorvostudományi Kar (FOK), Gyógyszerésztudományi Kar (GYTK) és az Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar (ETSZK) tudományos diákköri feladatait is, különös tekintettel a helyi TDK konferencia szervezésével kapcsolatos feladatokra.

 2. Kidolgozza a TDK munka szakmai értékelésének módszerét és rendszerét, illetve a díjazások elveit.

 3. Frissíti az ÁOK TDK honlap (http://www.med.u-szeged.hu/tdkinfo) tartalmát, amelyen minden tárgyhoz tartozó, lényeges információt (többek között a TDK munkára vonatkozó hatályos szabályzatokat is) közzétesz.

 4. Évente megszervezi a helyi TDK konferenciát (ennek részleteit külön fejezet írja le), amelyen a diákkörben dolgozó hallgató bemutathatja munkáját és eredményeit. Az OTDT felkérésére megrendezi az OTDK Orvos és Egészségtudományi Szekcióját.

 5. A helyi TDK konferencián elért helyezések alapján előadásokat delegál az OTDK-ra.

 6. A szakértők bírálata alapján véleményezi a benyújtott TDK pályamunkákat, és javaslatot tesz díjazásukra, illetve jutalmazásukra.

 7. Javaslatot tesz a kar Dékánjának a kiemelkedő TDK munkát végző hallgatók és témavezetőik jutalmazásáról és munkájuk elismeréséről.

 8. Javaslatot tehet a diákkörös hallgatók szakmai kongresszusi részvételének anyagi támogatására. A támogatás mértékéről a kar Dékánja dönt. Az anyagi támogatás iránti kérelmet a hallgató és témavezetője együtt adják be írásban, pontos és dokumentált költségigénnyel. Mellékelni kell a konferencia hivatalos programját, a tervezett prezentáció összefoglalóját, a diákkörös hallgató korábbi TDK teljesítményét, tanulmányi eredményeit és egyéb egyetemi munkáját, tételesen, ellenőrizhető módon. Kérelmeket évente két alkalommal (a tavaszi és őszi szemeszter első hetében) lehet benyújtani a TDT titkárának. Az ezzel kapcsolatos információkat az ÁOK TDK honlapján lehet megtalálni.

 9. TDK-val kapcsolatos igazolások kiadása (pl. TDK konferencián elért helyezésekről, TDK pályamunka szakdolgozatként való elfogadásához).

 10. Együttműködik az OTDT-vel, tagot delegál az OTDT üléseire.

 11. Évente a kari költségvetés elkészítéséhez a következő év programterve alapján javaslatot tesz a költségvetési támogatás mértékére.

 12. A TDK tevékenység anyagi alapjainak bővítése érdekében pályázatokon vesz részt és forrásokat kutat fel.

 13. Dönt a TDT rendelkezésére álló pénzeszközök felhasználásáról.

 14. Beszámol a tevékenységéről, valamint a Kar által rendelkezésre bocsátott pénzeszközök felhasználásáról a Kari Tanácsnak.

 15. Kapcsolatot tart mindazon szervezetekkel, melyek a TDK tevékenységét támogatják. Ápolja és bővíti a TDT nemzetközi kapcsolatait.

 16. Végzi a TDK-val kapcsolatos egyéb feladatokat.

V. A Kari TDK konferenciák megszervezésével és lebonyolításával kapcsolatos szabályok

A Kari TDK konferencia az ÁOK, FOK, GYTK és ETSZK közös tudományos fóruma. A konferencia lebonyolítása a TDT feladata. Ennek értelmében a TDT:

 1. Kijelöli a konferencia időpontját és helyét, amelyről minden érdekeltet időben tájékoztat az intézetvezetőknek küldött körlevélben és az ÁOK TDK honlapján keresztül.

 2. Meghatározza a jelentkezés feltételeit, az előadások bejelentésének formai és tartalmi kritériumait, amelyekről megfelelő módon és időben tájékozatja az érdekelteket.

 3. Elkészíti a konferenciák lebonyolításhoz szükséges költségvetést, amelyet jóváhagyásra benyújt az ÁOK Dékánjának.

 4. Összeállítja a TDK konferencia programját (megszervezi a szekciókat). A programot elektronikus és/vagy nyomtatott formában, időben elérhetővé teszi a TDK, a résztvevők, a zsűrik és az érdeklődők számára.

 5. Rendelkezik a TDK előadások bírálati szempontjairól és megszervezi a szekciók zsűrizését (lásd külön szabályzat).

 6. A zsűrik javaslata alapján dönt az odaítélhető díjakról, gondoskodik az oklevelek elkészítéséről és méltó körülmények közötti átadásukról.


Kövess minketYouTubeLinked inGoogle PlusTwitter


Hírek

SZTE_RH_tulipan

Az Egyetemi Tavasz a Szegedi Tudományegyetem hagyományos, tavaszi rendezvénysorozata, melyet az SZTE Nemzetközi és Közkapcsolati Igazgatóság Kulturális Iroda szervez immár tizenhatodik alkalommal. Április 11. és május 17. között 80 helyszínen közel 300 program közül válogathat a közönség.

IMG_1409

Az SZTE Egyetemi Tavasz programsorozat nyitóeseményeként Reumatológia Magyarországon címmel orvostörténeti vándorkiállítás nyílt a Magyar Reumatológusok Egyesülete fennállásának 90. évfordulója alkalmából az SZTE Általános Orvostudományi Kar oktatási központjában.