TDK pályamunka

TDK pályamunka

Eredmények

A 2018. június 30-i határidővel beérkezett TDK pályamunkák eredményei (pdf)
A 2018. március 31-i határidővel beérkezett TDK pályamunkák eredményei (pdf)
A 2017. december 30-i határidővel beérkezett TDK pályamunkák eredményei (pdf)
A 2017. szeptember 30-i határidővel beérkezett TDK pályamunkák eredményei (pdf)
A 2016/2017 tanév TDK pályamunkáinak eredményei (pdf)
A 2015/2016 tanév TDK pályamunkáinak eredményei (pdf)
A 2014/2015 tanév TDK pályamunkáinak eredményei (pdf)
A 2013/2014 tanévre beérkezett TDK pályamunkák és díjazásuk (pdf)
A 2012/2013 tanévre beérkezett TDK pályamunkák és díjazásuk (pdf)
2011 / 2012. tanév II. félév TDK pályamunkái és díjazásuk
TDK pályamunkák 2000 - 2011

Az SZTE Általános Orvostudományi Karán készített TDK pályamunka követelményei, értékelése és szakdolgozatként való elfogadása

I. Általános rész

A tudományos diákköri (TDK) pályamunka olyan önálló alkotás, amely a kötelező tananyagot meghaladva, önképzési céllal, a graduális képzési idő alatt (vagyis az abszolutóriumot megelőzően) készült, és a szakdolgozat meghirdetett beadási határideje előtt legalább 3 hónappal kerül benyújtásra. A TDK pályamunkához kreditpontok rendelhetők vagy szakdolgozatként (diplomamunkaként) elfogadható. A szakdolgozattá minősítés feltételeit, folyamatát, rendjét a jelen szabályzat III. szakasza, illetve a SZTE Tanulmányi és Vizsgaszabályzat mellékletét képező ÁOK Kari Tanulmányi Ügyrend tartalmazza.

A pályamunka elkészítésével a szerző a tudományos kutatómunkában való aktív, eredményes részvételét bizonyítja, valamint azt is igazolja, hogy elsajátította és helyesen alkalmazza a tudományos közlés szabályait és etikáját.

A pályamunka beszámolhat a szerző(k) saját kísérletes vizsgálatairól, de lehet esetismertetés (kazuisztika), klinikopatológiai vagy statisztikai-demográfiai munka. Irodalmi összefoglaló nem nyújtható be pályamunkaként. A pályamunka önálló alkotásnak tekintendő, azaz mindenképpen tartalmaz olyan eredményt, mely a szerző(k) közreműködése nélkül nem jöhetett volna létre.

II. A TDK pályamunkákkal kapcsolatos tudnivalók és követelmények

1. A TDK pályamunka fontosabb kötelező formai követelményei megegyeznek a szakdolgozat formai követelményeivel

A szöveges rész (címlap, rövidítés- és tartalomjegyzék nélkül) terjedelme minimum 25, maximum 50 oldal lehet, ábrákkal és táblázatokkal együtt, de a hivatkozások nélkül. Az oldalszámozást a lap tetején, középen, az élőfej tartalmazza; A/4-es formátum; 1,5-es sorköz; margók: bal oldalon 3,5 cm, alul, felül, jobb oldalon egyaránt 2,5 cm. Betűtípus: Times New Roman, 12-es betűméret.

2. A TDK pályamunka szerkezeti felépítése, tagolása

Címlap
Tartalma sorrendben az oldal tetejétől következően, középre rendezve (itt 12-esnél nagyobb betűméret megengedett): A pályamunka címe; a szerző(k), évfolyam, csoport; „TDK pályamunka”; témavezető(k) neve, beosztása, tudományos fokozata; a pályamunka elkészítésének helye (Intézet / Klinika és munkacsoport, ha van); „Szeged”; évszám

Rövidítésjegyzék
A címlapot követő oldalon, betűrendben.

Tartalomjegyzék
A következő, új oldal (legfeljebb egy oldal terjedelemben).

Szöveges rész
A pályamunka kövesse a tudományos munkákra jellemző szerkezeti tagolást (az ajánlott terjedelmek zárójelben vannak feltüntetve), tehát külön fejezetekbe legyenek szedve az alábbi címek, sorszámozással:

Összefoglaló (legfeljebb 1 oldal, megegyezhet a TDK konferenciára benyújtott absztrakttal);

Bevezetés;

Célkitűzés (legfeljebb 1 oldal);

Anyagok és módszerek;

Eredmények;

Megbeszélés;

Következtetés (legfeljebb 1 oldal);

Irodalomjegyzék (maximum 50 referencia, egyes sorköz használata megengedett, elkészítéséhez referenciakészítő software használata ajánlott);

Köszönetnyilvánítás (nem kötelező), pályázati támogatás feltüntetése (nem kötelező)

Utolsó lapon

A pályamunka alapjául szolgáló tudományos előadás megnevezése (cím, előadó(k), konferencia helyszíne, időpontja, elért helyezése)

Nyilatkozat, melyben a szerző(k) nyilatkozik a munka eredetiségéről és részletesen leírja, hogy a műben mi a saját tevékenysége, tételesen felsorolja, hogy melyek azok a kísérletek, amelyeket önállóan végzett, és milyen segítséget vett igénybe

Szerző(k), témavezető(k) nevei, aláírásai

Levelezési cím (e-mail)

3. Egyéb formai követelmények

A pályamunkában lévő képek és táblázatok alá kerüljenek az ábramagyarázatok, sorszámozással (12-esnél kisebb betűméret és egyes sorköz használata megengedett)

A pályamunka szövegében képre, táblázatra a sorszámmal hivatkozzon a szerző (pl. 4. ábra, 3. táblázat stb.)

Az irodalmi hivatkozásokat betűrendben (abc), sorszámozva kell megadni

Hivatkozás az irodalomra a szövegben zárójelben történik; egy szerző esetén a szerző vezetékneve, évszám (Abbott, 2005), két szerző esetén a szerzők vezetékneve, évszám (Dore-Duffy és LaManna, 2007), több szerző esetén az első szerző vezetékneve, évszám (Blasiole és mtsai, 2007).
Példák hivatkozásra folyóiratcikk, illetve könyv esetén:
Mathiisen TM, Lehre KP, Danbolt NC, Ottersen OP: The perivascular astroglial sheath provides a complete covering of the brain microvessels: an electron microscopic 3D reconstruction. Glia. 2010; 58:1094-1103.
Franklin KBJ, Paxinos G: The mouse brain in stereotaxic coordinates. Academic Press, San Diego, CA, USA, 1997.

4. A pályamunka beadása

A pályamunkák esetében a szöveges rész legalább 75%-a a hallgató saját munkája kell legyen. A saját/átvett munka arányát a témavezető(k) és a bíráló(k) is ellenőrizheti(k).

Az elkészült TDK pályamunkát bekötve, 2 példányban, magyar vagy angol nyelven lehet benyújtani a

SZTE ÁOK TDK Tanács titkárságára.

(SZTE ÁOK Orvosi Fizikai és Orvosi Informatikai Intézet Titkárság

6720 Szeged, Korányi fasor 9. Tel: +36-62-545-077, Fax: +36-62-545-077)

A pályamunkák negyedévenkénti beadási határideje szeptember 30., december 31., március 31 és június 30 (vagy az ezeket megelőző munkanap). Az ettől eltérő határidőket a SZTE ÁOK Dékáni Hivatal minden tanév elején meghirdeti, és közzéteszi a TDK honlapon is.

III. A pályamunkák értékelése és szakdolgozatként való elfogadása

A pályamunkákat tartalmi és formai szempontok szerint a TDK Tanács felkérése alapján két független, az adott témakörben jártas, anonim bíráló véleményezi. A pályamunka pontértéke a két bírálati pontszám átlaga; a két bírálat közötti jelentősen eltér pontozás esetén a dolgozatot harmadik bírálónak kell kiküldeni.

A pályamunka formájára a kötelező előírások ellenőrzésével 5 pont, ezeken túlmenően 5 pont (pl. illusztrációk típusa, megválasztása, elhelyezése, a szöveges tartalmat alátámasztó volta, stb.), azaz összesen 10 pont adható. A tartalmi rész bírálata a tudományos folyóiratok által megkövetelt szempontokat követi. A pályamunka tartalmára 20 pont, vagyis a formai és tartalmi részekre összesen legfeljebb 30 pont adható.

A dolgozatokat 15 vagy a feletti pontszám esetén lehet elfogadhatóként értékelni. A 25-30 ponttal értékelt dolgozatok I. díjat, a 20-24 ponttal értékelt dolgozatok II. díjat, a 16-19 ponttal értékelt dolgozatok III. díjat kapnak. A TDK pályamunkákról a bírálati pontszám alapján sorrend készül, az I. és II. díjjal értékelt pályamunkák szerzői pénzjutalomban is részesülhetnek.

A pályamunka bírálatáról és értékeléséről a szerző(k) a beadási határidőtől számított 60 napon belül értesítést kapnak.

Az elfogadott TDK pályamunka egy példányát az intézet TDK felelőse elhelyezi az intézet/klinika könyvtárában. A nyomtatásban elfogadott változattal megegyező elektronikus formát (pdf) a TDK Tanács titkárának kell eljuttatni, aki intézkedik a TDK honlapon (http://www.tdk.szote.u-szeged.hu/) történő archiválásról.

A hallgató írásos kérelmére az elfogadott, I. díjjal értékelt TDK pályamunka 4 kredittel, a II. díjjal értékelt pályamunka 2 kredittel, a III. díj 1 kredittel ismerhető el. Az értékelésről a TDK Tanácstól kell beszerezni igazolást. A kreditpontok a pályamunka értékelését követő tanulmányi félévben számíthatók be.

Ha a pályamunkát korábban kreditpontokkal nem ismerték el, a hallgató az ÁOK dékánjának címzett kérvényben kérheti annak szakdolgozatként történő elfogadását. A kérvényben a hallgató nyilatkozik, hogy korábban a pályamunkáját kreditponttal nem ismerték el. A kérvényt a Tanulmányi Osztályon kell benyújtani, csatolni kell hozzá a pályamunkát 1 példányban, bekötve, a kötésen a „Szakdolgozat” megnevezéssel, valamint a bírálati véleményeket, melyeket a TDK Tanácstól kell beszerezni. A szakdolgozatként benyújtott pályamunka esetében újabb írásbeli bírálatra nem kerül sor, de a szóbeli védést meg kell tartani.

Egyszerzős pályamunkát be lehet nyújtani szakdolgozatként történő elfogadásra átdolgozott formában is, a szakdolgozatokra érvényes formai előírásoknak megfelelően. Ebben az esetben a munka további értékelését és bírálatát az ÁOK Tanulmányi Osztálya irányítja. Többszerzős pályamunkát változatlan formában csak az első szerző használhat fel szakdolgozatként. Ebben az esetben a többi szerző írásbeli lemondó nyilatkozatának csatolása szükséges.

Amennyiben a pályamunkát ketten készítették és a témavezető tanúsítja, hogy hozzájárulásuk azonos mértékű, mindkét szerző jogosult a pályamunka szakdolgozatként történő benyújtására. Ebben az esetben a kérelemhez csatolni kell a témavezető nyilatkozatát illetve mindkét szerző külön nyilatkozatát, amelyekből világosan kitűnik, hogy melyikük milyen tevékenységgel járult hozzá a pályamunka elkészítéséhez. Kettőnél több szerző közreműködésével készült pályamunka esetén ilyen megosztásnak nincs helye.

Kövess minketYouTubeLinked inGoogle PlusTwitter


Hírek

SZTE_RH_tulipan

Az Egyetemi Tavasz a Szegedi Tudományegyetem hagyományos, tavaszi rendezvénysorozata, melyet az SZTE Nemzetközi és Közkapcsolati Igazgatóság Kulturális Iroda szervez immár tizenhatodik alkalommal. Április 11. és május 17. között 80 helyszínen közel 300 program közül válogathat a közönség.

IMG_1409

Az SZTE Egyetemi Tavasz programsorozat nyitóeseményeként Reumatológia Magyarországon címmel orvostörténeti vándorkiállítás nyílt a Magyar Reumatológusok Egyesülete fennállásának 90. évfordulója alkalmából az SZTE Általános Orvostudományi Kar oktatási központjában.