ÁOK Kari Kutatási Alap – Hetényi Géza pályázat

ÁOK Kari Kutatási Alap – Hetényi Géza pályázat (HG)

 

 

A pályázat célja:

Az ÁOK KKA Hetényi Géza Pályázat (ÁOK-HG) célja, a Kar klinikai kutatási tevékenységének felélénkítése, és ez által az angol nyelvű publikációs aktivitás támogatása, illetve olyan ígéretes kutatások finanszírozása, amelyek külső pályázati forrás hiányában nem valósulhatnak meg, pedig egyébként jelentős lenne a tudományos impaktjuk és közlemény születhetne belőlük. Az ÁOK-HG a klinikai kutatás személyi, műszeres, vegyszeres és egyéb dologi költségeit biztosítja a pályázat nyertesei számára. Alapvető fontosságú, hogy a legígéretesebb kutatások részesüljenek a támogatásban, amelyet objektív értékelési rendszerrel, hozzáértő, független bírálók bevonásával érünk el.

 

Támogatandók köre:

Az ÁOK szervezeti egységeiben (elméleti tanszék vagy klinika) főállású közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkező, PhD fokozattal rendelkező azon oktató vagy kutató, akinek munkacsoportja a pályázat beadását megelőző években is szignifikáns publikációs aktivitást folytatott. A pályázó vállalja, hogy a pályázat beadását követő három éven belül publikálják eredményeiket impakt faktorral rendelkező nemzetközi minimum Q1, vagy Q2 rangsorolású folyóiratban.

Amennyiben a kutató ÁOK KKA Hetényi Géza Pályázaton vagy Szent-Györgyi Albert Pályázaton támogatást nyert el a megelőző években, a következő évben nem adható támogatás. Egy évben nem adható be Kisműszer Beszerzési Pályázat és Hetényi Géza Pályázat vagy Szent-Györgyi Albert Pályázat is.

 

Pályázati feltételek:

 • A pályázó rendelkezzék PhD fokozattal.
 • A pályázó rendelkezzék az elmúlt két évben legalább egy, angol nyelvű, minimum Q2 kategóriájú folyóiratban megjelent cikkel, amelynek szerzői között első vagy utolsó helyen szerepel.
 • A pályázónak a beadást megelőző 3 évben legyen PhD hallgatója vagy olyan TDK hallgatója, aki elindult a Kari TDK Konferencián.
 • A pályázónak ne legyen futó ÁOK KKA Hetényi Géza- vagy Szent-Györgyi Albert Pályázata.

 

Egyéb feltételek:

A pályázat anyaga korábban nem került beküldésre az NKFIH-hoz, vagy más egyéb országos szervekhez. A pályázó vállalja, hogy a pályázat anyagából pályázatot nyújt be az NKFIH-hoz egy éven belül. Amennyiben a pályázat futamideje alatt a pályázat más forrásból is támogatást nyer, akkor ezt a pályázónak be kell jelentenie az ÁOK tudományos dékánhelyettesének. Ebben az esetben a kari támogatás teljesen vagy részlegesen visszavonásra kerülhet a költségvetés közös átvizsgálását követően.

 

Támogatás mértéke:

A támogatás összege: maximum bruttó 5.000.000 Ft/év

Az elnyerhető pályázatok száma: maximum 10 pályázat évente (max. bruttó 50 millió Ft/év)

A pályázat futamideje: két év, ami kiváló értékelés esetén egy további évre hosszabbítható.

A pályázat futamideje alatt második ÁOK KKA Hetényi Géza- vagy Szent-Györgyi Albert Pályázat nem nyújtható be.

A támogatás forrása: az ÁOK saját bevétele.

 

Támogatás formája:

A megítélt összeg felhasználása:

 1. kizárólag a pályázati cél érdekét szolgáló beszerzésekre, kiadásokra fordítható;
 2. alapvető felhasználás: dologi költségek (vegyszerek, kísérleti anyagok, diagnosztikus kittek);
 3. eszközbeszerzések költségei (mérőműszerek, endoszkópos/laparoszkópos kiegészítők stb.);
 4. a támogatási összeg felhasználható külső diagnosztikus cég által elvégzett mérések finanszírozására, illetve egyéb a pályázat célját szolgáló szolgáltatás finanszírozására;
 5. személyi kifizetésekre: a kutatásban részt vevő főállású kutató, vagy adminisztrátor, asszisztens minimum 6 órában történő alkalmazására (új alkalmazás), vagy a kutatásokban közvetlenül résztvevők részére a támogatási összeg legfeljebb 15%-áig történő kifizetésekre (megbízásokra, többletfeladatokra).

Minden megrendelés, beszerzés, kiküldetés csak a mindenkor érvényes egyetemi gazdálkodási szabályoknak, utasításoknak megfelelően történhet.

 

A pályázó által benyújtandó anyagok:

 • Önéletrajz, amely tartalmazza a pályázó kutató publikációs és tudománymetriai adatait, a kutatási terv személyi előfeltételeit (az eddigi kutatási eredményeket) és egyéb releváns adatokat.
 • Publikációs jegyzék
 • Tudományos Diákköri témavezetői tevékenység összefoglalása.
 • A pályázat segítségével megvalósuló kutatás angol nyelvű leírása, az eddigi eredmények bemutatása, a tanulmány tervezett menetrendje (a kezdő dátum megadásával) 5 oldal terjedelemben; szakmai indoklással és a megvalósíthatóság feltételeinek ismertetésével, valamint az első évre vonatkozó részfeladatok megoldásának munkatervével.
 • Az elérendő célok konkrét - ahol lehetséges, számszerűsíthető - megjelölését (tervezett publikációk, pályázatok, PhD-témák, új műtéti/klinikai eljárások éves száma, finanszírozási impaktja, illetve egyéb releváns vállalások száma).
 • Költségtervet összesítve, táblázatos formában, illetve egy maximum 1 oldal terjedelmű szöveges indoklással ellátva.
 • A kutatás etikai engedélye, vagy ennek hiányában nyilatkozat arról, hogy az etikai engedély benyújtása a kutatási tervben megjelölt kezdő időpont előtt megtörténik.
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázat adatai valósak.
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázati kritériumrendszert maradéktalanul elfogadja.
 • Nyilatkozat arról, hogy a támogatást a tudományos közleményben az Acknowledgement részben feltünteti („Supported by SZTE ÁOK-KKA No:<év>/<pályázati azonosító>”).
 • Nyilatkozat, amelyben a pályázó vállalja, hogy tudományos eredményeit ismerteti a soron következő Szent-Györgyi Napok során.

 

A pályázat benyújtásának módja:

1. A pályázatot e-mail csatolt file-ként a pályázati kapcsolattartó címére kell beküldeni: teleki.agnes@med.u-szeged.hu

2. A dokumentum neve: „ÁOK-KKA_HG_évhónapnap_pályázó vezeték és keresztneve” megjelöléssel.

3. A Tárgy mezőben kérjük ugyanígy feltüntetni: „ÁOK-KKA_Hetényi Géza Pályázat_évhónapnap_pályázó vezeték és keresztneve”

 

A pályázatok benyújtásának határideje: 2020. november 16.

 

Pályázatok elbírálásának szempontjai:

 1. A pályázat csak azok számára érhető el, akiknek egyéb, érvényben lévő Kari kutatási pályázatuk nincs, azaz semmilyen kutatási támogatásban nem részesülnek az SZTE ÁOK részéről.
 2. Valótlan adatok közlése a pályázót az ÁOK-KKA-ra történő pályázásból kizárja.
 3. A pályázatok elbírálását a Tudományos dékánhelyettes és a Kari Tudományos Értékelő Bizottság végzi a pályázat külső, független értékelését követően, annak figyelembevételével.
 4. A pályázatokat az Értékelő Bizottság 0-35 ponthatár között értékeli, a támogatás elnyeréséhez minimum 25 pont szükséges, az értékelés során maximum a legjobb 10 pályázat kap támogatást.

 

Az értékelés szempontjai:

 • A pályázat tudományos impaktja, megvalósíthatósága, előzetes részeredmények megléte. (10 pont)
 • A független bíráló által adott pontszám. (10-ből legalább 7 pont megléte)
 • A pályázó korábbi tudományos aktivitása, publikációs tevékenysége, hazai és nemzetközi elismertsége. (10 pont)
 • Előnyt jelent, ha a témavezető végzett PhD hallgatót, vagy olyan Tudományos Diákköröst foglalkoztat, aki a Kari TDK Konferencián előadást tartott és továbbjutott az OTDK-ra. (5 pont)
 • Az ÁOK-KKA csak azokat a pályázatokat finanszírozza, amelyek megfelelnek a pályázati kritériumrendszerben leírtaknak, és amelyekben a kért összeg mértéke és felhasználása megfelel a követelményekben leírtaknak.
 • Az a pályázat, amelyik formailag nem felel meg a követelményeknek, nem kerül elbírálásra.
 • Pályázati feltétel, hogy a pályázó rendelkezzék PhD fokozattal és az elmúlt két évben legalább egy, angol nyelvű, minimum Q2 kategóriájú folyóiratban megjelent cikkel, amelynek szerzői között első vagy utolsó helyen szerepel.

 

Pályázati beszámoló szempontjai:

 1. A támogatás elnyerését követően 22-24 hónap között beküldendő, az első kétévi teljesítésről és felhasználásról szóló beszámolónak az alábbiakat kell tartalmaznia:
  • Az első év munka összefoglalója maximum 3 oldal terjedelemben.
  • Az NKFIH-hoz benyújtott pályázat beadásának hivatalos igazolása.
  • A megjelent vagy közlésre elfogadott cikk(ek) listája, és lmpakt Faktora (citálható absztrakt nélkül!).
  • Elbírálás alatt álló cikk(ek) listája (ebben az esetben az újság döntését továbbítani kell a dékáni hivatal email címére).
  • Mellékletként kell benyújtani a cikk(ek) pdf másolatát.
  • Kongresszusi előadások / Poszterek listája.
  • A pályázati támogatás felhasználásának részletes leírása: dologi költségek (vegyszerek, kísérleti anyagok, állatok, stb.), informatikai eszközök, személyi kifizetések.
 2. A pályázat beszámolójának beküldési dátuma: a futamidő leteltét követő két hónapon belül.
 3. A pályázati beszámolót e-mail csatolt file-ként a pályázati kapcsolattartó címére kell beküldeni: teleki.agnes@med.u-szeged.hu

A dokumentum neve: „ÁOK-KKA_HG_pályázati beszámoló_évhónapnap_pályázó vezeték és keresztneve” megjelöléssel.

A Tárgy mezőben kérjük ugyanígy feltüntetni: „ÁOK-KKA_Hetényi Géza Pályázat_ pályázati beszámoló_évhónapnap_pályázó vezeték és keresztneve”

 

Amennyiben a pályázati beszámoló nem kerül elfogadásra, a pályázó nem teljesíti a vállalásait, a pályázó automatikusan kizárja magát a következő két év Kari pályázataiból.

 

Kapcsolattartó:

Teleki Ágnes, SZTE ÁOK Gazdasági Iroda (6725 Szeged, Tisza Lajos krt. 107., 1. em.)

Tel: 62/545-613, E-mail: teleki.agnes@med.u-szeged.hu

Kövess minketYouTubeLinked inGoogle PlusTwitter


Kiemelt hírek

IMG_2630

Közzétette 2021-es felsőoktatási rangsorát a Figyelő. Az intézményi abszolút rangsorban az SZTE a legjobb vidéki egyetem, miközben a képzésterületi listán az első helyen áll az SZTE Általános Orvostudományi Kar.

Screenshot_2020-11-24_Scientific_Reports

A sclerosis multiplex, és a ritka betegségnek számító Guillain-Barré-szindróma kórlefolyásának követését és megbízhatóbb prognózisát is segítheti az SZTE Neurológiai Klinika és az SZBK Lipidomikai Csoport közös transzlációs kutatása, melynek eredményeiről a rangos Scientific Reports tudományos folyóiratban számoltak be.